Privacy Statement MaxiGroep BV

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Maxi Groep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen) of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Onderneming:

MaxiGroep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen)

Bezoekadres: Postbus 1066

7801 BB Emmen

Nederland

E-mail: info@maxi-groep.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 850 645 641

KvK-nummer: 54604257

Maxi Groep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen: waaronder MaxiXXL BV, MaxiBox Self Storage BV, MaxiBox Storage BV, MaxiMovers BV, MaxiTrans BV, MaxiProjects BV), is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Maxi Groep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen)is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Maxi Groep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen)is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Maxi Groep BV, waaronder https://www.maxi-groep.nl

Maxi Groep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door MaxiGroep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen)opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Max Groep BV. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor MaxiGroep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen)om de overeenkomst uit te voeren. MaxiGroep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen)gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt MaxiGroep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen)altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Door MaxiGroep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen) worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, bank/creditcard gegevens, paspoort/id(nummer), ordernummer;

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, geboortedatum, ordernummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, paspoort/id(nummer), bank/creditcard gegevens;

 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, bank/creditcard gegevens, paspoort/id(nummer), ordernummer;

 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Maxi Groep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen)altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@maxi-groep.nl

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan MaxiGroep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen)gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor MaxiGroep BV, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.

 

Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice. 

 

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd. Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@maxigroep.nl

 

Het staat MaxiGroep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen)vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Maxi Groep BV (of aan haar gelieerde dochterondernemingen)ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Maxi Groep BV. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Maxi Groep BV. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van MaxiGroep BV

 

Versie: 1812/1